Đọc kinh chú đại bi

     

CHÚ ĐẠI BI

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)Thiên thủ thiên nhãn, vô hổ thẹn Đại-bi trung ương đà-la-ni.

Bạn đang xem: Đọc kinh chú đại bi

Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, người yêu đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra vạc duệ, số đát mãng cầu đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị domain authority bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô mãng cầu ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà đà, ma phạt sệt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha ý trung nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà domain authority đế, ma ha vạc xà domain authority đế, đà là đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô đánh rô, ý trung nhân đề dạ, nhân tình đề dạ, ý trung nhân đà dạ, nhân tình đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, bố dạ ma mãng cầu ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Cha đà ma kiết vớ đà dạ ta-bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

Xem thêm: Watch Sword Art Online: The Movie : Ordinal Scale, Sword Art Online: The Movie

Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)

*

(Nhấn vào nút tam giác phía bên dưới để nghe Thầy trì tụng và tụng theo.)

Chú Đại Bi Từng Dòng:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).Thiên thủ thiên nhãn, vô không tự tin Đại-bi trọng tâm đà-la-ni.

1. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da2. Nam mô a rị da3. Bà lô yết đế thước chén ra da4. Nhân tình Đề tát đỏa bà da5. Ma ha tát đỏa bà da6. Ma ha ca lô ni ca da7. Án8. Tát bàn ra vạc duệ9. Số đát na đát tỏa10.Nam tế bào tất kiết lật đỏa y mông a rị da11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà12.Nam tế bào na ra cẩn trì13.Hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế14.Tát bà a tha đậu du bằng15.A thệ dựng16.Tát bà tát nhiều (Na ma bà tát đa)17.Na ma bà dà18.Ma phát đạt đậu đát điệt tha19.Án. A bà lô hê20.Lô ca đế21.Ca ra đế22.Di hê rị23.Ma ha người yêu đề tát đỏa24.Tát bà tát bà25.Ma ra ma ra26.Ma hê ma hê rị đà dựng27.Cu lô cu lô yết mông28.Độ lô độ lô phân phát xà domain authority đế29.Ma ha phạt xà domain authority đế30.Đà ra đà ra31.Địa rị ni32.Thất Phật ra da33.Giá ra giá ra34.Mạ mạ vạc ma ra35.Mục đế lệ36.Y hê di hê37.Thất mãng cầu thất na38 A Ra sâm Phật ra xá lợi39.Phạt sa phạt sâm40.Phật ra xá da41.Hô lô hô lô ma ra42.Hô lô hô lô hê rị43.Ta ra ta ra44.Tất rị tất rị45.Tô rô tô rô46.Bồ Đề dạ người thương Đề dạ47.Bồ đà dạ người thương đà dạ48.Di đế rị dạ49.Na ra cẩn trì50.Địa rị dung nhan ni na51.Ba dạ ma na52.Ta bà ha53.Tất đà dạ54.Ta bà ha55.Ma ha tất đà dạ56.Ta bà ha57.Tất đà du nghệ58.Thất bàn ra dạ59.Ta bà ha60.Na ra cẩn trì61.Ta bà ha62.Ma ra na ra63.Ta bà ha64.Tất ra tăng a mục khê da65.Ta bà ha66.Ta bà ma ha a tất đà dạ67.Ta bà ha68.Giả kiết ra a vớ đà dạ69.Ta bà ha70.Ba đà ma kiết tất đà dạ71.Ta bà ha72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ73.Ta bà ha74.Ma bà rị chiến thắng yết ra dạ75.Ta bà ha76.Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da77.Nam tế bào a rị da78.Bà lô kiết đế79.Thước bàn ra dạ80.Ta bà ha81.Án. Tất năng lượng điện đô82.Mạn đà ra83.Bạt đà gia84.Ta bà ha.