Đang xem: Giáo dục: tin tức giáo dục, tuyển sinh mới nhất

Thông báo nộp bổ sung hồ sơ dự tuyển đi học tại Liên bang Nga năm 2021

*

Thông báo tuyển sinh đi học tại Bun-ga-ri diện Hiệp định năm 2021

Căn cứ Thông tư số 06/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài và Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Khoa học nước Cộng hòa Bun-ga-ri, Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Bun-ga-ri năm 2021

*

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan diện Hiệp định năm 2021

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ Thỏa thuận giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Ba Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan diện Hiệp định năm 2021

Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga diện Hiệp định năm 2021

Xem thêm: Download Nhạc Cô Ơi Cô Cô Đừng Đi Lấy Chồng, Cô Ơi Cô Đừng Đi Lấy Chồng

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga (cơ quan đại diện tại Việt Nam là Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội) thông báo tuyển sinh đi học theo diện học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga năm 2021

*

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan diện Hiệp định năm 2021

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài và chỉ tiêu học bổng Chính phủ Ca-dắc-xtan cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan diện Hiệp định năm 2021

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT; Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Cộng hòa U-crai-na cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và U-crai-na, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na diện Hiệp định năm 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút diện Hiệp định năm 2021 với tổng số có 20 học bổng

Xem thêm: Đáp An De Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Anh Năm 2020, Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Anh Năm 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *