*

tải xuống (3)
Hiệu điện thế giữa hai điểm B, Dkhông đổi khi mở và đóng khoá K, vôn kế lần lượt chỉ hai giá trị U1 và U2.

Đang xem: Tính số chỉ của ampe kế và vôn kế

*

Biết rằng R2 = 4R1 và vôn kế có điện trở rất lớn.Tính hiệu điện thế giữa hai đầu B, D theo U1 và U2.Giải

*
*

Bài 2:Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = R3 = R4 = 4W R2 = 2W , U = 6V a. Khi nối giữa A và D một vôn kế thì vôn kế chỉ bao nhiêu. Biết RV rất lớn. b. Khi nối giữa A và D 1 ampe kế thìampe kế chỉ bao nhiêu? Biết RA rất nhỏ Tính điện trở tương đương của mạch trong từng trường hợp.

*
*

b. Do RA rất nhỏ Þ A º D mạch gồm <(R1// R3)nt R2> // R4

*
*

Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ:R1 = R2 = R3 = 6 W ; R4 = 2 W, UAB = 18 va. Nối M và B bằng một vôn kế. Tìm số chỉ của vôn kếb. Nối M và B bằng 1 am pe kế điện trở không đáng kể. Tìm số chỉ của ampe kế, chiều dòng qua A.

Xem thêm:

*
*

Bài 4: Cho mạch điện ( hình vẽ ). Biết R1 = R3 = R4= 4, R2= 2, U = 6 Va. Nối A, D bằng một vôn kế có điện trở rất lớn. Tìm chỉ sốcủa vôn kế?b.

Xem thêm: Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 9 Môn Ngữ Văn Lớp 9, Tuyển Tập 50 Đề Thi Học Sinh

Nối A, D bằng một Ampe kế có điện trở không đáng kể. Tìm số chỉ của Ampe kế và điện trở tương đương của mạch.Giải

*

a. Do vôn kế có điện trở rất lớn nên cường độ dòng điện qua nó xem như bằng không.Vậy ta có mạch điện: R1 nối tiếp R2 // ( R3 nt R4). suy ra R34 = R3 + R4 = 8

*
*
*

Bài 4: Cho 4 điện trở R1 = 10 ôm

*

; R2 = R5 = 10 ôm; R3 = R4 = 40 ômđược mắc vào nguồn có hiệu điện thế U = 60 V và mắc như hình vẽ . Ampe kế có điện trở lí tưởng bằng 0 a. Tính số chỉ của ampe kế .b. Thay ampe kế bằng vôn kế thì số chỉ của vôn kế là bao nhiêu ?c. Thay đổi vôn kế bằng một điện trởR6. Biết cường độ dòng điện qua R6 là I6 = 0,4 A . Hãy tính giá trị điện trở của R6

*
*
*
*
*
*
*
*
*

TH1: dòng điện đi từ M đến N U2 = I12. R2 = 1 . 4 = 4 V U4 = U2 – U­v = 4 – 2 = 2V U3 = U – U4 = 12 – 2 = 10 V I34 = U3 / R3 = 10/6 =5/3 AR4 =U4 / I34 = 2/5/3= 1,2 TH2: Dũng điện đi từ N đến M U2 = I12. R2 = 1 . 4 = 4 V U4 = U2 + U­v = 4 + 2 = 6V U3 = U – U4 = 12 – 6 = 6 V I34 = U3 / R3 = 6/6 =1 A R4 =U4 / I34 = 6/1= 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *